Jak začít používat DeePsy?

V tomto videu najdete návod, co je potřeba udělat k tomu, abyste se registrovali do DeePsy a informace o tom, jak aplikaci používat na základní uživatelské úrovni.

Proč používat DeePsy?

Toto video vám pomůže lépe pochopit, jak používání DeePsy přispívá ke zlepšení terapeutického procesu a jaké výhody Vám může aplikace přinést.

K čemu DeePsy slouží?

Aplikace DeePsy je určená pro všechny terapeuty, kteří chtějí zkvalitňovat svou terapii za pomoci pravidelné a systematické zpětné vazby od svých klientů. Doporučujeme Vám podívat se na dvě krátká videa. První Vás krátkosti provede založením účtu a základními funkcemi aplikace, aby pro vás její používání bylo od počátku snadné a intuitivní. Druhé se pak více zaměřuje na důvody, proč má smysl měřit terapeutický proces a efekt a jak nám tato data mohou pomoci být lepšími terapeuty.
V budoucnu plánujeme také další videa podrobněji popisující možnosti, jak aplikaci využívat přímo v terapii. Některé pokročilé funkce DeePsy (např. přepis nahrávek sezení) jsou experimentální a jsou v tuto chvíli dostupné pouze partnerům projektu. Jejich širší zpřístupnění plánujeme v budoucnu v závislosti na průběžném vývoji aplikace.

Jak DeePsy funguje?

Psychoterapeuti si v DeePsy vytvoří účet, a v jeho rámci pak evidují své klienty. Klienti v průběhu terapie vyplňují dotazníky, jejichž výsledky se terapeutovi ihned zobrazí. DeePsy obsahje řadu různých dotazníků, z nichž některé se zadávají na začátku terapie. V DeePsy používáme termín "epizoda", kterým označujeme souvislý úsek práce s klientem (klient tak může postupně absolvovat více epizod terapeutické práce). Na začátku a na konci celé terapie (tj. terapeutické epizody) klient vyplňuje dotazník mapující základní symptomatickou triádu - zahrnující depresivitu, úzkost a somatizaci - která pokrývá nejčastější typy potíží.

V průběhu terapie pak klient před sezením vyplňuje krátký dotazník mapující jeho postupný pokrok (zde měříme jak celkový distres, tak i duševní pohodu - tedy pozitivní i negativní ukazatel klientova fungoování). Po sezení pak vyplňuje otázky týkající se jeho vnímání terapeutického procesu (tj. jak vnímal proběhlé sezení a co si z něj odnáší). Po vybraných sezeních (konkrétně po prvním a pátém) navíc klienta požádáme o vyplnění dotazníku zjišťujícího jeho preference ohledně způsobu vedení terapie.

Flexibilita práce s DeePsy

DeePsy je možné využívat různě intenzivně. V minimalistické variantě umožňuje zadávat dotazníky na začátku a na konci terapeutické epizody. Doporučujeme však využívat i možnost průběžného měření před každým sezením a po něm. To nezabere více než 2 minuty a poskytne Vám cenné informace pro vedení terapeutického procesu.

DeePsy umožňuje různé způsoby administrace dotazníků - dotazníky je možné vyplňovat přímo během sezení, zasílat e-mailem či např. prostřednictvím chatu v rámci terapie online. Podmínkou je, aby terapeut měl ve své pracovně internetové připojení a notebook, tablet či telefon, z něhož se může do DeePsy přihlásit.

To zda terapeut klienta s výsledky seznámí a jakým způsobem k nim přihlíží při vedení terapie, zůstává pochopitelně zcela v kompetenci terapeuta - vodítka poskytovaná aplikací DeePsy je nutné chápat pouze jako jeden z mnoha zdrojů informací, na základě kterých se terapeut rozhoduje.

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Pro psychoterapeuty, kteří jsou zapojeni do některého z programů zvýšení dostupnosti psychosociální podpory v rámci spolupráce se zdravotními pojišťovnami, máme několik doplňujících informací.

 • U klientů, kteří spadají do tohoto programu, zvolte při zakládání terapeutické epizody nastavení "pojišťovny" a vyberte příslušnou pojišťovnu. K tomu Vám musíme ručně nastavit potřebná oprávnění, kontaktujte nás proto na
 • Z pohledu pojišťovny není nezbytné využívat funkci průběžného měření (tj. před každým sezením a po něm). I přesto doporučujeme tuto funkci využívat. Data mohou přinést solidnější údaje např. o tom, jak rychle či pomalu dochází ke zlepšení a kolik terapeutických sezení je zapotřebí.
 • I v případě, že nepoužíváte funkci průběžného měření, je nezbytné, abyste v aplikaci zakládali jednotlivá sezení. Některé dotazníky požadované pojišťovnou, se totiž klientům odesílají automaticky v závislosti na počtu proběhlých sezení (konkrétně jsou tyto dotazníky administrovány po pátém a desátém sezení). Tyto záznamy pak můžete využít při vyplňování přehledu klientových sezení pro pojišťovnu.
 • Nezapomeňte na konci terapie uzavřít terapeutickou epizodu.
 • Pojišťovny od nás záskají pouze souhrnná data o efektivitě celého programu, nikoli data o konkrétních klientech nebo terapeutech. Mířa zapojení terapeutů do tohoto měření může v budoucnu ovlivnit ochotu pojišťoven pokračovat v podobných programech (jinak řečeno, nízká míra účasti může vést k ukončení těchto programů).
 • Další informace o projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
 • 1 Terapeut se zaregistruje
 • 2 Terapeut na adresu odešle žádost o nastavení přístupu k programu pojišťoven
 • 3 Pracovníci DeePsy nastaví terapeutovi potřebná oprávnění
 • 4 Terapeut založí klienta a terapeutickou epizodu s nastavením "pojišťovny"
 • 5 DeePsy automaticky zašle klientovi výzvu k vyplnění vstupních dotazníků (terapeut jen zkontroluje)
 • 6 Terapeut průběžně zakládá jednotlivá sezení
  (a zadává průběžné dotazníky - volitelné)
 • 7 Terapeut uzavře epizodu
 • 8 DeePsy automaticky zašle klientovi výstupní dotazníky
 • 9 Pracovníci DeePsy zahrnou data do souhrnné zprávy pro pojišťovnu

Představení aplikace DeePsy

Záznam z webináře Všeobecné zdravotní pojišťovny z 9. prosince 2021.

Komunita DeePsy

Připojte se k naší facebookové skupině Komunita DeePsy a sdílejte své zkušenosti a dotazy.

Na co se často ptáte

K identifikovatelným datům svých klientů má přístup pouze jejich terapeut. Provozovatelé aplikace mohou za účelem výzkumu a dalšího vývoje aplikace používat pouze data bez identifikačních údajů (tj. bez informace od kterého klienta nebo terapeuta pocházejí). Klienti mohou svá data smazat (tím, že odvolají souhlas s jejich zpracováním), ale k datům jako takovým přístup nemají, protože interpretaci dat pouvažujeme na odbornou činnost, kterou by měl provádět pouze zaškolený terapeut. "Třetí strany" (např. odborné společnosti či zdravotní pojišťovny) od nás mohou získat zprávy o souhrnných statistikách, ale nikoli individuální data. Podrobně jsou tyto informace uvedeny v Podmínkách používání aplikace DeePsy
Nemusíte. DeePsy je experimentální projekt, v jehož rámci se vyvíjí řada funkcí (jako je např. automatický přepis nahrávek sezení). Pro účely získávání zpětné vazby o terapeutické změně a terapeutickém procesu stačí využívat základní funkcionalitu DeePsy, která spočívá ve sběru dotazníkových dat. Pokročilejší funkce jsou aktuálně dostupné pouze partnerům projektu.
Dotazníky v DeePsy jsou určeny pro dospělé. Obvykle je bez problémů možné používat je také u dospívajících přibližně od 16 let věku výše. U mladších dětí používání DeePsy nedoporučujeme.
Provozovatelé aplikace DeePsy kladou důraz na zabezpečení dat, aplikace prošla externím bezpečnostním auditem. Zpracování dat je v souladu s GDPR a národní legislativou a celý projekt podléhá schvalování Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity a právních oddělení Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně.
Nebude. Aplikace poskytuje zpětnou vazbu především Vám samotným - výsledky průběžného měření můžete využívat ke zkvalitnění své práce s klienty a ke svému dalšímu profesnímu rozvoji. Pro výzkumné účely jsou využívána pouze data bez jakýchkoli osobních identifikátorů
Ano, používání aplikace DeePsy je nyní bezplatné. Aplikace DeePsy je vyvíjena a provozována v rámci projektu Deep learning v psychoterapii , řešeného s podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TL03000049). Nemůžeme vyloučit, že po ukončení grantové podpory bude další vývoj a provozování aplikace vyžadovat její zpoplatnění, budeme však usilovat o získání navazujících grantů, které by zcela nebo částečně pokryly tyto náklady.
DeePsy je webová aplikace, se kterou pracujete přímo ve svém prohlížeči. Není tedy zapotřebí žádná instalace.
Aplikace je stále ve vývoji, a nelze proto vyloučit občasné technické potíže. S hlášením potíží nebo žádostí o uživatelskou podporu se prosím obracejte na podpora@deepsy.cz.