Jak začít používat DeePsy?

V tomto videu najdete návod, co je potřeba udělat k tomu, abyste se registrovali do DeePsy a informace o tom, jak aplikaci používat na základní uživatelské úrovni (aktualizováno 6. 1. 2023).

Proč používat DeePsy?

Toto video vám pomůže lépe pochopit, jak používání DeePsy přispívá ke zlepšení terapeutického procesu a jaké výhody Vám může aplikace přinést.

K čemu DeePsy slouží?

Aplikace DeePsy je určená pro všechny terapeuty, kteří chtějí zkvalitňovat svou terapii za pomoci pravidelné a systematické zpětné vazby od svých klientů. Doporučujeme Vám podívat se na dvě krátká videa. První Vás krátkosti provede založením účtu a základními funkcemi aplikace, aby pro vás její používání bylo od počátku snadné a intuitivní. Druhé se pak více zaměřuje na důvody, proč má smysl měřit terapeutický proces a efekt a jak nám tato data mohou pomoci být lepšími terapeuty.
V budoucnu plánujeme také další videa podrobněji popisující možnosti, jak aplikaci využívat přímo v terapii. Některé pokročilé funkce DeePsy (např. přepis nahrávek sezení) jsou experimentální a jsou v tuto chvíli dostupné pouze partnerům projektu. Jejich širší zpřístupnění plánujeme v budoucnu v závislosti na průběžném vývoji aplikace.

Stáhněte si uživatelský manuál

Manuál popisuje technické aspekty práce s DeePsy, od založení uživatelského účtu, přes správu klientů a terapeutických epizod, až po práci s dotazníky. Manuál je dostupný též uvnitř aplikace a nahrazuje předchozí verzi návodu.

Jak DeePsy funguje?

Psychoterapeuti si v DeePsy vytvoří účet, a v jeho rámci pak evidují své klienty. Klienti v průběhu terapie vyplňují dotazníky, jejichž výsledky se terapeutovi ihned zobrazí. DeePsy obsahje řadu různých dotazníků, z nichž některé se zadávají na začátku terapie. V DeePsy používáme termín "epizoda", kterým označujeme souvislý úsek práce s klientem (klient tak může postupně absolvovat více epizod terapeutické práce). Na začátku a na konci celé terapie (tj. terapeutické epizody) klient vyplňuje dotazník mapující základní symptomatickou triádu - zahrnující depresivitu, úzkost a somatizaci - která pokrývá nejčastější typy potíží.

V průběhu terapie pak klient před sezením vyplňuje krátký dotazník mapující jeho postupný pokrok (zde měříme jak celkový distres, tak i duševní pohodu - tedy pozitivní i negativní ukazatel klientova fungování). Po sezení pak vyplňuje otázky týkající se jeho vnímání terapeutického procesu (tj. jak vnímal proběhlé sezení a co si z něj odnáší). Tyto informace pomohou terapeutovi sledovat pokroky klienta a upozorního ho v případě, kdy se terapie nepostupuje podle očekávání.

Po vybraných sezeních (konkrétně po prvním a pátém) navíc klienta požádáme o vyplnění dotazníku zjišťujícího jeho preference ohledně způsobu vedení terapie. Tyto informace pomáhají terapeutovi vzít v potaz klientovy představy o tom, jak by měla psychoterapie probíhat. Diskuze o klientových preferencích pak přispěje k vybudování kvalitního terapeutického vztahu.

Celkové skóry dotazníků posktují rychlou orientaci. Dotazníky pro DeePsy byly však vybírány s ohledem na to, aby každá jejich položka přinášela užitečnou informaci. Proto terapeutům poskytujeme náhledy, které umožňují intuitivní a snadnou orientaci v odpovědích klienta. Terapeut tak snadno získá přehled o tom,v jakých konkrétních oblastech se klientovi ne/daří či jaké konkrétní zisky si z každého sezení odnáší. Tyto informace je samozřejmě možné získat i prostým rozhovorem, ale dotazník představuje rychlejší a systematickou cestu k potřebným odpovědím. U každé otázky má navíc klient možnost zvolit "nechci odpovědět" a není tak nucen k odpovědím, které nechce poskytnout.

Flexibilita práce s DeePsy

DeePsy je možné využívat různými způsoby a v různé intenzitě. Dotazníky byly vybrány tak, aby práce s nimi nezabírala mnoho času, pokud si to terapeut nepřeje. Měření před sezením a po sezení nezabere více než 2 minuty a poskytne Vám cenné informace pro vedení terapeutického procesu.

DeePsy umožňuje různé způsoby administrace dotazníků - dotazníky je možné vyplňovat přímo během sezení, zasílat e-mailem či např. prostřednictvím chatu v rámci terapie online. Podmínkou je, aby terapeut měl ve své pracovně internetové připojení a notebook, tablet či telefon, z něhož se může do DeePsy přihlásit.

To zda terapeut klienta s výsledky seznámí a jakým způsobem k nim přihlíží při vedení terapie, zůstává pochopitelně zcela v kompetenci terapeuta - vodítka poskytovaná aplikací DeePsy je nutné chápat pouze jako jeden z mnoha zdrojů informací, na základě kterých se terapeut rozhoduje.

Práce s dotazníky I (záznam z webináře)

V tomto videu se dozvíte, jak pracovat s dotazníky sledujícími výsledky terapie (progres klienta). Jedná se o záznam z webináře v lednu 2023.

Práce s dotazníky II (záznam z webináře)

V tomto videu se dozvíte, jak pracovat s dotazníky sledujícími proces terapie a kllientovy preference. Jedná se o záznam z webináře v únoru 2023.

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Pro psychoterapeuty, kteří jsou zapojeni do některého z programů zvýšení dostupnosti psychosociální podpory v rámci spolupráce se zdravotními pojišťovnami, máme několik doplňujících informací.

 • Nemáte-li v DeePsy přístup k nastavení "pojišťovny", kontaktujte nás na . Toto nastavení provádíme ručně na základě kontroly Vašeho zařazení do seznamu.
 • U klientů, kteří spadají do tohoto programu, při zakládání terapeutické epizody zvolte nastavení "pojišťovny" a vyberte příslušnou pojišťovnu.
 • Vždy nejpozději v den konání sezení založte sezení v DeePsy a zaškrtnětě, že se jedná o sezení s příspěvkem pojišťovny. Takto evidujte všechna sezení s příspěvkem (evidence ostatních sezení, tj. těch bez příspěvku, je zcela na vás).
 • Tím se zajistí automatické odeslání dotazníků. Sezení lze založit i dopředu, dotazníky se pak odešlou až v den sezení.
 • Pokud máte s klientem dvouhodinové sezení, evidujte ho v DeePsy jako JEDNO sezení (přestože v aplikaci VZP ho vykážete jako dvě samostatná sezení).
 • Nezapomeňte na konci terapie uzavřít terapeutickou epizodu a vyplnit krátký dotazník pro terapeuta. Přitom prosím rozlišujte dvě varianty:
  • Jestliže používáte DeePsy pouze kvůli evidenci pro pojišťovnu, ukončete epizodu po posledním sezení podpořeném příspěvkem pojišťovny a v případě opakovaného čerpání příspěvku založte klientovi epizodu novou.
  • Pokud ale používáte DeePsy jako nástroj zpětné vazby pro svou terapeutickou práci, je žádoucí evidovat celou terapii v rámci jedné epizody (ne/zaškrtnutím políčka "Příspěvek zdravotní pojišťovny" pak rozlišíte, která sezení byla podpořena příspěvkem pojišťovny).
 • Pojišťovny od nás získají pouze souhrnná data o efektivitě celého programu, nikoli data o konkrétních klientech.
 • Míra zapojení terapeutů do tohoto měření může v budoucnu ovlivnit ochotu pojišťoven pokračovat v podobných programech (jinak řečeno, nízká míra účasti může vést k ukončení těchto programů).
 • Další informace o projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
 • 1 Terapeut se zaregistruje
 • 2 Terapeut na adresu odešle žádost o nastavení přístupu k programu pojišťoven
 • 3 Pracovníci DeePsy nastaví terapeutovi potřebná oprávnění
 • 4 Terapeut založí klienta a terapeutickou epizodu s nastavením "pojišťovny"
 • 5 DeePsy automaticky zašle klientovi výzvu k vyplnění vstupních dotazníků (terapeut jen zkontroluje)
 • 6 Terapeut průběžně zakládá jednotlivá sezení
  (nejpozději v den konání sezení)
 • 7 DeePsy automaticky posílá klientům dotazníky
 • 8 Terapeut uzavře epizodu a vyplní krátký závěrečný dotazník
 • 9 DeePsy automaticky zašle klientovi výstupní dotazník
 • 10 Pracovníci DeePsy zahrnou data do souhrnné zprávy pro pojišťovnu

Evidence v DeePsy v roce 2023

Záznam z webináře Všeobecné zdravotní pojišťovny z 12. prosince 2022.

Evidence v DeePsy v roce 2022

Záznam z webináře Všeobecné zdravotní pojišťovny z 9. prosince 2021.

Komunita DeePsy

Připojte se k naší facebookové skupině Komunita DeePsy a sdílejte své zkušenosti a dotazy.

Na co se často ptáte

K identifikovatelným datům svých klientů má přístup pouze jejich terapeut. Provozovatelé aplikace mohou za účelem výzkumu a dalšího vývoje aplikace používat pouze data bez identifikačních údajů (tj. bez informace od kterého klienta nebo terapeuta pocházejí). Klienti mohou svá data smazat (tím, že odvolají souhlas s jejich zpracováním), ale k datům jako takovým přístup nemají, protože interpretaci dat pouvažujeme na odbornou činnost, kterou by měl provádět pouze zaškolený terapeut. "Třetí strany" (např. odborné společnosti či zdravotní pojišťovny) od nás mohou získat zprávy o souhrnných statistikách, ale nikoli individuální data. Podrobně jsou tyto informace uvedeny v Podmínkách používání aplikace DeePsy
Nemusíte. DeePsy je experimentální projekt, v jehož rámci se vyvíjí řada funkcí (jako je např. automatický přepis nahrávek sezení). Pro účely získávání zpětné vazby o terapeutické změně a terapeutickém procesu stačí využívat základní funkcionalitu DeePsy, která spočívá ve sběru dotazníkových dat. Pokročilejší funkce jsou aktuálně dostupné pouze partnerům projektu.
Dotazníky v DeePsy jsou určeny pro dospělé. Obvykle je bez problémů možné používat je také u dospívajících přibližně od 16 let věku výše. U mladších dětí používání DeePsy nedoporučujeme.
Provozovatelé aplikace DeePsy kladou důraz na zabezpečení dat, aplikace prošla externím bezpečnostním auditem. Zpracování dat je v souladu s GDPR a národní legislativou a celý projekt podléhá schvalování Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity a právních oddělení Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně.
Nebude. Aplikace poskytuje zpětnou vazbu především Vám samotným - výsledky průběžného měření můžete využívat ke zkvalitnění své práce s klienty a ke svému dalšímu profesnímu rozvoji. Pro výzkumné účely jsou využívána pouze data bez jakýchkoli osobních identifikátorů.
Ano, používání aplikace DeePsy je nyní bezplatné. Aplikace DeePsy je vyvíjena a provozována s podporou projektu Deep learning v psychoterapii , řešeného s podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TL03000049). Nemůžeme vyloučit, že po ukončení grantové podpory bude další vývoj a provozování aplikace vyžadovat její zpoplatnění, budeme však usilovat o získání navazujících grantů, které by zcela nebo částečně pokryly tyto náklady.
DeePsy je webová aplikace, se kterou pracujete přímo ve svém prohlížeči. Není tedy zapotřebí žádná instalace.
Aplikace je stále ve vývoji, a nelze proto vyloučit občasné technické potíže. S hlášením potíží nebo žádostí o uživatelskou podporu se prosím obracejte na podpora@deepsy.cz.