Podmínky používání aplikace DeePsy

Vítejte ve vyvíjené aplikaci DeePsy (dále jen “aplikace”), v níž jste byl/a zaevidován/a svým terapeutem: Jméno Terapeuta (termínem "terapeut" v aplikaci označujeme absolventa dlouhodobého systematického výcviku v psychoterapii či poradenství nebo frekventanta takového výcviku pracujícího pod pravidelnou supervizí). Přečtěte si, prosím, následující informace a níže odpovězte, zda se svou evidencí v aplikaci souhlasíte. V případě dotazů nás můžete kontaktovat.

Aplikace je provozována Vysokým učením technickým v Brně (dále VUT) a Masarykovou univerzitou (dále MU) v rámci projektu aplikovaného výzkumu Deep learning v psychoterapii , řešeného s podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TL03000049). Řešiteli projektu jsou Ing. Pavel Matějka, Ph.D. (VUT) a doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (MU).

Shrnutí

 • V rámci aplikace budete pravidelně žádáni o vyplnění krátkých online dotazníků, které slouží jako zpětná vazba Vašemu terapeutovi.
 • Tyto dotazníky obsahují otázky na základní demografické údaje, Vaši aktuální situaci, očekávání od terapie, aktuální duševní stav a vnímání terapeutického procesu.
 • Data slouží primárně Vašemu terapeutovi, v anonymní podobě mohou být využívána také pro účely dalšího výzkumu a vývoje.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a evidenci v aplikaci můžete kdykoli odvolat.

1. Jak aplikace funguje

Aplikace terapeutům umožňuje systematické sledování terapeutického procesu a výsledků terapie, a díky tomu přispívá ke zkvalitňování jejich služeb. Jejím prostřednictvím získávají terapeuti cenné informace o tom, jak se daří jejich klientům v každodenním životě, zda se zlepšují jejich potíže, kvůli nimž terapii vyhledali, ale také jak vnímají terapeutický proces a s čím jsou či nejsou spokojeni. Díky této systematické zpětné vazbě může Váš terapeut dále zlepšovat svou práci a přizpůsobovat svůj přístup Vašim potřebám. Může také včas odhalit případné komplikace a reagovat na ně.

1.1 Co to pro Vás znamená?

Váš terapeut Vás bude evidovat jako klienta v rámci svého uživatelského účtu. Prostřednictvím aplikace Vás bude v průběhu terapie pravidelně žádat o vyplnění stručného dotazníku či dotazníků. Vyplnění úvodního dotazníku trvá přibližně 15-20 minut. Před každým sezením i po sezení bude následovat velmi krátký dotazník (přibližně 1-2 minuty). Následně můžete být požádáni o vyplnění dotazníku po skončení celé terapie a také s odstupem času (prostřednictvím e-mailu), aby terapeut mohl posoudit účinnost Vaší spolupráce z dlouhodobého hlediska.

Dotazníky jsou vyplňovány elektronicky (tj. prostřednictvím počítače, tabletu či “chytrého” telefonu). O jejich vyplnění můžete být požádán/a buď přímo během sezení, nebo pomocí odkazu zaslaného na Váš e-mail. Vyhodnocení dotazníků se následně zobrazí Vašemu terapeutovi, který Vás s nimi může seznámit a poskytnout potřebné vysvětlení, budete-li si to přát.

1.2. Na co se Vás v dotaznících budeme ptát?

Aplikace shromažďuje pouze informace, které jsou potřeba pro Vaši evidenci, pro poskytování zpětné vazby terapeutům, a dále pro účely výzkumu a dalšího vývoje aplikace (viz níže). Dotazníky obsahují otázky na následující okruhy informací:

 • základní demografické údaje (pohlaví, rok narození, dosažené vzdělání, národnost),
 • Vaši aktuální situaci (např. jestli žijete sám/a či s partnerem, nebo zda aktuálně užíváte psychiatrické léky),
 • Vaše očekávání od terapie,
 • Váš duševní stav (pocit duševní pohody, míru potíží),
 • Vaše vnímání terapeutického procesu,
 • informaci, zda je terapie hrazená či dotovaná zdravotní pojišťovnou, název pojišťovny, případně název konkrétního dotačního programu.

1.3. Co když nebudete chtít pokračovat?

Vaše evidence v aplikaci je zcela dobrovolná a můžete ji nyní i kdykoli později odmítnout bez udání důvodu. Stejně tak vždy budete moci odmítnout i vyplnění konkrétního dotazníku. Pokud si svůj souhlas později rozmyslíte, stačí kdykoli v průběhu terapie nebo i po jejím skončení požádat Vašeho terapeuta o smazání Vašich dat z aplikace. Svůj souhlas budete moci odvolat i přímo pomocí interaktivního odkazu, který obdržíte na svůj e-mail. Váš případný nesouhlas nijak neovlivní dostupnost či kvalitu psychoterapeutické péče, která Vám bude poskytnuta.

2. Jak nakládáme s daty a osobními údaji

2.1. Využití dat pro účely výzkumu a vývoje aplikace DeePsy

Odpovědi z dotazníků popsaných výše budou pro účely aplikace DeePsy zpracovávány v pseudonymizované podobě (označená číselným kódem), tzn. že výzkumníci nebudou moci z těchto dat zjistit Vaši identitu. Souhlas s výzkumným využitím svých osobních údajů můžete odvolat tak, že sám/sama nebo s pomocí terapeuta odstraníte svá data z aplikace. Tím budou smazána všechna Vaše data uložená v aplikaci.

2.2. Využití získaných dat pro další výzkum a statistické účely

Odpovědi z dotazníků exportované z aplikace mohou být v anonymní podobě, tj. zbavené všech údajů umožňujících Vaši identifikaci (anonymní data), využívány v navazujících projektech základního a aplikovaného výzkumu, v disertačních a diplomových projektech, v odborných publikacích a konferenčních prezentacích v rámci MU a VUT nebo použity k vypracování souhrnných zpráv týkajících se např. efektivity poskytované péče v rámci programů zdravotních pojišťoven.

Tato anonymní data zůstanou zachována i v případě, že odstraníte svá data z aplikace. Exportovaná data již nemohou být smazána, neboť je nelze zpětně spárovat s Vaší identitou.

2.3. Zpracování a ochrana osobních údajů

Tato sekce obsahuje podrobné informace o tom, jaké osobní údaje sbíráme, kdo je spravuje, kde jsou uloženy a jaká práva jsou vám garantována v souvislosti s jejich zpracováním.

zobrazit podrobnosti

2.3.1. Osobní údaje zpracovávané v aplikaci:

 • jméno,
 • e-mailová adresa,
 • základní demografické údaje (pohlaví, rok narození, dosažené vzdělání, národnost),
 • odpovědi na otázky v dotaznících.

2.3.2. Společní správci osobních údajů získávaných v rámci aplikace jsou

 • Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno; kontaktní osobou je Ing. Pavel Matějka, Ph.D., tel.: 541 141 283, e-mail: matejkap@vut.cz; kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@vut.cz
 • Masarykova univerzita (dále jen MU), Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno kontaktní osobou je doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., tel.: 549 494 871, e-mail: rihacek@fss.muni.cz; kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@muni.cz

2.3.3. Uložení, zabezpečení a přístup k datům

Data aplikace jsou uložena na serveru VUT, kde k nim mají přístup pouze pracovníci projektu Deep learning v psychoterapii (TL03000049) a pracovníci zabezpečující provoz informačních technologií. Všechny tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Vaše jméno a e-mail jsou v aplikaci uchovávány v zašifrované podobě.

V rámci aplikace má ke všem Vašim údajům přístup Váš terapeut. Ten může vybrané údaje v rámci aplikace sdílet s dalším terapeutem (typicky v případě společně vedené terapie), pokud mu k tomu dáte souhlas.

2.3.4. Doba uložení osobních údajů

Protože data v aplikaci slouží primárně Vašemu terapeutovi, budou v jejím rámci uchovávána, dokud je terapeut, příp. Vy nevymažete nebo dokud nebude ukončen provoz aplikace.

2.3.5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
 • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů ) v případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený níže kdykoliv odvolat, aniž by za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění. Odvolání je možné učinit prostřednictvím interaktivního odkazu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou při zaevidování v aplikaci nebo za pomoci terapeuta. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

3. Souhlas s evidencí v aplikaci a se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním zvukových nahrávek sezení

Tento souhlas doplňuje souhlas s evidencí v aplikaci DeePsy, který jste již potvrdil/a. Nyní máte možnost se rozhodnout, zda se zapojíte do rozšíření aplikace o funkcionalitu „Nahrávky terapeutických sezení“.

Aplikace je provozována Vysokým učením technickým v Brně (dále VUT) a Masarykovou univerzitou (dále MU) v rámci projektu aplikovaného výzkumu Deep learning v psychoterapii , řešeného s podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TL03000049). Řešiteli projektu jsou Ing. Pavel Matějka, Ph.D. (VUT) a doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (MU).

Shrnutí

 • Aplikace umožňuje automatickou analýzu zvukových nahrávek terapeutických sezení, které do ní terapeut vloží.
 • Výsledky analýzy těchto nahrávek slouží jako zpětná vazba Vašemu terapeutovi a jsou také používány pro další vývoj aplikace v rámci projektu Deep learning v psychoterapii (TL03000049).
 • Poskytnete-li nám k tomu samostatný souhlas, budeme moci nahrávky využívat též pro další výzkumné projekty.
 • Terapeut může nahrávku do aplikace vložit pouze s Vaším souhlasem a je povinen ji na Vaši žádost z aplikace odstranit.
 • Svůj souhlas se zpracováním nahrávek můžete kdykoli odvolat.

1. Jak rozšíření „Nahrávky terapeutických sezení“ funguje

1.1. Proč se v aplikaci zpracovávají zvukové nahrávky sezení?

Jako experimentální funkce je v aplikaci vyvíjena funkce automatického přepisu a analýzy zvukových nahrávek sezení. Jejím cílem je poskytnout Vašemu terapeutovi podrobnou zpětnou vazbu o průběhu sezení formou vizualizace různých ukazatelů, jako jsou například hlasitost mluvčích, intonace, délka pauz, nejčastěji používaná slova či druh otázek kladených terapeutem. Přepis sezení i výsledky tohoto automatického zpracování budou následně zobrazeny Vašemu terapeutovi, který je může využívat pro zkvalitňování své práce.

1.2. Jak to bude probíhat?

Poskytnete-li nám souhlas se zpracováním zvukových nahrávek, bude Váš terapeut moci do aplikace vkládat zvukové nahrávky Vašich sezení, které zaznamená prostřednictvím diktafonu či obdobného zařízení (v případě terapie “tváří v tvář”) nebo prostřednictvím některé z aplikací pro online komunikaci (v případě online terapie). Vždy budete mít možnost vložení konkrétní nahrávky terapeutovi nepovolit nebo později požadovat od Vašeho terapeuta její smazání. Případně též budete moci svá data smazat přímo pomocí interaktivního odkazu zaslaného na Váš e-mail.

2. Jak nakládáme s daty a osobními údaji

2.1. Využití dat pro účely výzkumu a vývoje aplikace DeePsy

Zvuková stopa nahrávek sezení bude automaticky nebo ručně přepsána do textové podoby a analyzována. Vývoj aplikace vyžaduje, aby některé nahrávky sezení či přepisy jejich obsahu byly zpracovány ručně členy řešitelského týmu projektu. Pracovníci obou řešitelských institucí (VUT a MU) jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu k jakýmkoliv osobním údajům včetně obsahu nahrávek sezení. Výjimkou je povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) nebo podezření na jednání vedoucí k závažnému poškození klienta nebo jiných osob.

Veškerá data budou pro účely aplikace DeePsy zpracovávána v pseudonymizované podobě (označená číselným kódem), tzn. že výzkumníci nebudou moci z těchto dat přímo zjistit Vaši identitu.

Souhlas s výzkumným využitím svých osobních údajů můžete odvolat tak, že sám/sama nebo s pomocí terapeuta odstraníte svá data z aplikace. Tím budou smazána všechna Vaše data uložená v aplikaci.

2.2. Využití získaných dat pro další výzkum

Zvukovou stopu nahrávky sezení, její přepis a technické parametry z nich odvozené, bychom rádi využívali i v dalších navazujících projektech základního a aplikovaného výzkumu, v disertačních a diplomových projektech, v odborných publikacích a konferenčních prezentacích v rámci MU a VUT. Výzkumníci i studenti pracující s těmito materiály budou vázáni mlčenlivostí ve vztahu k jakýmkoliv osobním údajům včetně obsahu nahrávek sezení. Každé takové použití je podmíněno schválením příslušnou etickou komisí, nebo pověřencem pro ochranu osobních údajů dané instituce. Výsledky výzkumu budou vždy prezentovány výhradně v anonymní podobě, která neumožní Vaši identifikaci.

2.3. Zpracování a ochrana osobních údajů

Tato sekce obsahuje podrobné informace o tom, jaké osobní údaje sbíráme, kdo je spravuje, kde jsou uloženy a jaká práva jsou vám garantována v souvislosti s jejich zpracováním.

zobrazit podrobnosti

2.3.1. Osobní údaje zpracovávané v aplikaci v rámci funkcionality „Nahrávky terapeutických sezení“:

 • jméno,
 • e-mailová adresa,
 • základní demografické údaje (pohlaví, rok narození, dosažené vzdělání, národnost)
 • zvuková stopa nahrávek sezení
 • přepisy nahrávek sezení
 • technické parametry odvozené z analýzy nahrávek a přepisů

2.3.2. Společní správci osobních údajů získávaných v rámci aplikace:

 • Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno; kontaktní osobou je Ing. Pavel Matějka, Ph.D., tel.: 541 141 283, e-mail: matejkap@vut.cz; kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@vut.cz
 • Masarykova univerzita (dále jen MU), Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno; kontaktní osobou je doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., tel.: 549 494 871, e-mail: rihacek@fss.muni.cz; kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@muni.cz

2.3.3. Uložení, zabezpečení a přístup k datům:

Data aplikace jsou uložena na serveru VUT, kde k nim mají přístup pouze pracovníci projektu Deep learning v psychoterapii (TL03000049) a pracovníci zabezpečující provoz informačních technologií. Nahrávky sezení může z technických důvodů do aplikace nahrávat kromě Vašeho terapeuta také jiný terapeut. Všechny tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Vaše jméno a e-mail jsou v aplikaci uchovávány v zašifrované podobě.

V rámci aplikace má ke všem Vašim údajům přístup Váš terapeut. Ten může vybrané údaje v rámci aplikace sdílet s dalším terapeutem (typicky v případě společně vedené terapie), pokud mu k tomu dáte souhlas.

2.3.4. Doba uložení osobních údajů:

Protože data v aplikaci slouží primárně Vašemu terapeutovi, budou v jejím rámci uchovávána, dokud je terapeut, příp. Vy nevymažete nebo dokud nebude ukončen provoz aplikace. V případě, že níže udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů i pro další výzkum (bod 2.2.), budou tato data uchovávána po dobu, po kterou je možné je považovat za užitečná pro oblast výzkumu psychoterapie a vývoje nástrojů pro zpracování řeči na MU a VUT nebo dokud svůj souhlas s takovým využitím neodvoláte.

2.3.5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
 • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů ) v případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený níže kdykoliv odvolat, aniž by za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění. Odvolání je možné učinit prostřednictvím interaktivního odkazu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou při zaevidování v aplikaci nebo za pomoci terapeuta. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

3. Souhlas s pořizováním nahrávek a se zpracováním osobních údajů

V případě vyjádření souhlasu obdržíte znění těchto podmínek na svůj e-mail. Ten bude obsahovat také interaktivní odkaz pro možnost pozdějšího odvolání souhlasu. E-mail si proto pečlivě uschovejte.